svsava-znak

У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), као и са члановима 34. и 35. Статута Друштва „Свети Сава“ од 1994. године, измењеног и допуњеног 2003. и 2009. године, на ванредној скупштини одржаној 16. октобра 2010. године усвојене су измене и допуне Статута, тако да његов пречишћени нови текст сада гласи:

Статут друштва „Свети Сава“

Члан 1.

Друштво »Свети Сава« (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе, просвете и хуманитарне делатности.

Овим Статутом уређују се: циљеви и задаци Друштва, чланство, права и обавезе чланства, органи Друштва, њихова права и обавезе, начин избора и трајање мандата, доношење програма рада, јавност у раду, вршење надзора над радом, средства, начин доношења одлуке о престанку Друштва и друга питања од значаја за рад Друштва, чиме се наставља рад на основу Статута (Правилника) из 1886. године, уз усаглашавање са новим законским прописима Републике Србије.

Члан 2.

Основни циљеви Друштва су да негује национално осећање, светосавске традиције, врлине и вредности, као и да шири општу просвећеност и култ Светог Саве у српском народу.

Члан 3.

Друштво ће свој основни циљ, задатак ширења просвећености и неговања националног осећања и врлина у српском народу вршити:

– издавањем књига и других публикација;

– подизањем и помагањем школа, цркава;

– давањем новчаних прилога у хуманитарне сврхе;

– организовањем популарних предавања за јавност из српске националне историје;

– стварањем услова за стипендирање талентованих ученика и студената у Србији, у државама у окружењу и у српској дијаспори;

– организовањем књижевних, ликовних и других уметничких и културних активности чији је циљ неговање светосавске традиције и њено присуство у савременом српском друштву;

– сарадњом са српским и страним државним, јавним и приватним установама у активностима од интереса за циљеве Друштва.

Члан 4.

Назив удружења је „Друштво СВЕТИ САВА“, чиме се наглашава континуитет са истоименим Друштвом основаним 1886. године.

Назив Друштва на енглеском језику је „Saint Sava Society”, на француском језику је „Société de Saint-Sava„, а на руском „Общество Святого Саввы„.

Друштво има седиште у Београду.

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије, а пододборе оснива, у државама у окружењу и у државама где постоји српска дијаспора, у сагласности са законодавством тих држава.

Члан 5.

Члан Друштва може бити свако лице које прихвата циљеве Друштва и Статут и поднесе пријаву за учлањење Извршном одбору Друштва.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Друштво уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор.

Члан 6.

Права и дужности члана Друштва су:

1. да бира и да буде биран у органе и друга тела Друштва;

2. да буде обавештен о раду Друштва и материјално-финансијском пословању;

3. да даје предлоге за рад Друштва;

4. да даје прилоге за реализацију задатака Друштва, у складу са одлукама органа Друштва;

5. да равноправно учествује у активностима Друштва;

6. да плаћа чланарину;

7. да обавља друге послове које му повери Извршни одбор.

Малолетни члан Друштва има права из тач. 2. и 5. става 1. овог члана.

Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан 7.

Чланство у Друштву престаје:

– самовољним иступањем;

– неплаћањем чланарине у периоду од две године;

– смрћу.

Члан 8.

Сви чланови Друштва добијају чланске карте.

За посебан допринос остваривању циљева и задатака Друштва заслужним члановима се додељујy захвалнице, плакете или медаље Друштва “Свети Сава”.

Нечлановима Друштва, уколико су својим залагањем допринели остваривање циљева и задатака Друштва може се доделити захвалница или медаља Друштва “Свети Сава”.

Члан 9.

Органи Друштва су:

– Скупштина;

– Председник Друштва;

– Управни одбор;

– Извршни одбор;

– Савет Друштва;

– Надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Члан 10.

Скупштину Друштва чине сви чланови Друштва “Свети Сава”.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице којe је, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друга општа акта Друштва;

4) бира и разрешава председника Друштва и чланове Управног и Надзорног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о висини чланарине за следећу годину;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге организације и асоцијације у земљи и иностранству ;

9) одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа. Уколико се у заказано време не обезбеди кворум, а чланови Скупштине су уредно позвани, Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова

ПРЕДСЕДНИК

Члан 11.

Председник Друштва руководи радом Друштва између два заседања Скупштине, сазива седнице Управног одбора, а по потреби и других органа Друштва.

Председник представља и заступа Друштво у јавности и у акцијама које оно има или у ту сврху делегира поједине чланове Друштва.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 12.

Управни одбор је највиши орган Друштва између два заседања Скупштине, и стара се о спровођењу циљева који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Председник Друштва је истовремено и председник Управног одбора. Управни одбор из реда својих чланова бира председника Извршног одбора.

Управни одбор именује Извршни одбор, оснива пододборе Друштва и именује поверенике.

Члан 13.

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Извршног одбора је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 14.

Управни одбор:

1. руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;

2. доноси финансијске одлуке;

3. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

4. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Друштва за тај поступак;

5. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Друштва.

Управни одбор пуноважно одлучује ако су присутна најмање три члана, а одлуке доноси већином гласова.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 15.

Извршни одбор има пет чланова, чији мандат траје две године, а његовим радом непосредно руководи председник Извршног одбора.

Извршни одбор:

1. Организује редовно обављање делатности Друштва;

2. Непосредно реализује Програм рада Друштва;

3. Управља имовином Друштва;

4. Поверава посебне послове појединим члановима;

5. Предлаже Скупштини Финансијски план и Завршни рачун;

6. Стара се о оснивању пододбора Друштва и припрема предлоге Управном одбору;

7. Предлаже Управом одбору именовање повереника;

8. Врши и друге послове које му Управни одбор стави у дужност;

САВЕТ

Члан 16.

Савет се бави промишљањем стратешких задатака и акција Друштва, у светлу потреба српског народа у садашњости и будућности, а на основу искустава светосавске традиције и захтева модерног времена.

Чланови Савета заступају и афирмишу интересе Друштва у српској и страној јавности и дају предлоге Управном одбору о могућим правцима делатности, како унутар удружења, тако и у српском народу.

Члан 17.

Савет чине чланови Друштва афирмисани у српској јавности.

Савет има свог председника. Седнице Савета се одржавају најмање два пута годишње.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 18.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Председник надзорног одбора подноси извештај на свакој седници Скупштине.

ПОДОДБОРИ

Члан 19.

Пододборе Друштва оснива Управни одбор као своје помоћне органе ради остваривања циљева и задатака Друштва. Пододбор се оснива за општину, град или округ у Србији или за регион, ентитет и државу у окружењу и у српској дијаспори.

Повереници су особе које се старају о активностима Друштва у местима где не постоје услови за оснивање пододбора. Њих именује Управни одбор на предлог Извршног одбора.

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 20.

Рад Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења

за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине Друштва.

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 21.

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, продаје сопствених издања, прихода од предавања, забава и представа у организацији Друштва и на други законом дозвољен начин. Сва добијена средства се користе искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 22.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 23.

У случају престанка рада, имовина Друштва, како текућа, тако и потраживања на основу реституције имовине одузете после Другог светског рата, пренеће се на Српску академију наука и уметности.

Ако са радом престане пододбор Друштва, одлуку о престанку његовог рада доноси Управни одбор који одређује поступак са имовином и средствима пододбора који престају са радом.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Друштво има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: «Друштво Свети Сава», у доњој половини «Београд», а у средини оригинални логотип Друштва из 1886. године, са ликом Светог Саве.

Члан 25.

Допуне и измене овог Статута постају важеће кад их усвоји Скупштина Друштва.

Члан 26.

Овај Статут је усвојен личним изјашњавањем чланова Друштва и проглашен на седници одржаној 22. јануара 1994. године, измењен је и допуњен на седници Скупштине од 25. октобра 2003. године и на седници Скупштине од 28. марта 2009. године, као и на седници Скупштине од 16. октобра 2010.

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана овере код Агенције за привредне регистре.

Члан 28.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Председавајући Скупштине Друштва
Милош Немањић с.р.
Београд, 16.10.2010.